Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONATA

A TELJES OKIRAT LETÖLTHETŐ

A L A P Í T Ó  O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. §-a alapján tartós közérdekű cél megvalósítására az alábbiakban jogi személyiséggel rendelkező nyílt

A l a p í t v á n y t  hoz létre.

Preambulum  Az Alapító az Élő Isten és a Magyar Nemzet iránti elkötelezettségtől vezérelve, a keresztény hit és a nemzet fennmaradásának és gyarapodásának, valamint a reá maradt évezredes kultúrkincs megőrzése és áthagyományozása végett az alábbiak szerinti Alapítványt rendeli.

  1. Az Alapítvány neveA Jókay Család Alapítványa     Az Alapítvány rövidített elnevezése: Jókay Alapítvány     Az Alapítvány rövidített elnevezése idegen nyelven: Jokay Family Foundation
  2. Az Alapító neve és címeJókay Károly, cím: 1221 Budapest, Gerinc u. 83.
  3. Az Alapítvány székhelye1221 Budapest, Gerinc u. 83.
  4. Az Alapítvány céljaA magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása és segítése. E cél érdekében az Alapítvány: – folyamatos kutató-, rendszerező-, tájékoztató-, oktató- és szervezőmunkát végez;- gondoskodik a magyar szellemi értékek ápolásáról, rendszerezéséről, feldolgozásáról és terjesztéséről, ideértve különösen könyvek, egyéb kiadványok elkészítését, terjesztését és forgalmazását;- a magyar nemzet-test egységének és együttműködésének elősegítése érdekében Segítőszolgálatot hoz létre, amelynek elsődleges feladata a határon innen és túl élő magyar közösségek közötti információ-áramlás támogatása, valamint anyagi és kulturális támogatása;- az Alapítvány céljaival összhangban álló kutatások támogatása és szervezése;- a Pápai Református Kollégium történelem és földrajz tantárgyakból kiváló teljesítményt nyújtó diákjainak anyagi támogatása (ösztöndíj, egyszeri juttatás);- az Alapító és Jókai Mór között fennálló családi kapcsolatra tekintettel a Jókay Család filantróp és kulturális hagyományainak ápolása;- a kárpát-medencei Jókai-körök, társaságok támogatása;- a kárpát medencei magyar kisebbségek esélyegyenlőségének előmozdítása; Az Alapítvány célját tekintve országos jelentőségű.
  5. Az Alapítvány által folytatott tevékenység: Az Alapítvány pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteknek, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Az Alapítvány országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, nem támogat, és nem ajánl. Az Alapítvány politikai tevékenységet a jövőben sem folytat. Az alapítvány a 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c)

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

alpontja szerinti tevékenységeket közhasznú tevékenységként végzi.

  1. Az Alapítvány vagyona:Az Alapítvány induló vagyona 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint, amelyet az Alapító az Alapítvány létrehozásakor elkülönített bankszámlán helyez letétbe.Az Alapítvány vagyonának részét képezi a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó jogi vagy természetes személyek által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatás, adomány, az Alapítvány vagyonának kamatai, valamint az Alapítvány által folytatott vállalkozási tevékenység eredménye.

A Kuratórium elnöke     

Bereczky Zoltán cím: 2072 Zsámbék, Erdélyi u. 11.

A Kuratórium tagjai: 

Jókay Károly  Cím: 1221 Budapest, Gerinc u. 83.

Jókay Kinga   cím: 1025 Budapest, Szikla u. 28/B

Osváth László (a Kuratórium Titkára)  cím: 8495 Csögle, József Attila u. 11.

Zsindely Zsolt  cím: 2092 Budakeszi, Erkel u. 35.